ZEKAT

Zekat

Poštovana braćo i sestre u Islamu

Ramazan je mjesec čišćenja u kojem vjernici na mnogo načina čiste svoja srca, duše i tijela od svega onog lošeg što insan u znanju i neznanju počini tokom godine.

Jedan od načina na koji se čovjek čisti jeste svakako i izvršavanje četvrtog islamskog šarta – zekata kao i davanje sadekatul-fitra.

Čovjek kada daje zekat na svoju imovinu, on time ne samo da izvršava ovaj farz, ne samo da čisti svoj imetak od harama, nego time čak čisti i svoju dušu.

Mi svi znamo da je čovjek sklon da voli ovaj dunjaluk i njegove ukrase, da voli biti imućan, da ima dosta para, lijepu kuću i auto itd.

Međutim, ako čovjek ne posjeduje efikasno oružje da se bori protiv ove ljubavi, niti ima način na koji je ograničava, ona će prijeći u škrtost, pohlepu, oholost i pretjeranu slijepu ljubav prema materijalnim dobrima. Zekat i sadekatul-fitr su upravo jedan od načina putem kojih vjernik čisti svoju dušu i ne dozvoljava da se u njegovom srcu nastanu ove opake i razarajuće bolesti.

Zekat je jedan od šartova – stubova islama. Na preko 80 mjesta u Kur’anu zekat i namaz su spojeni. Veoma često kada se govori o namazu govori se i o zekatu, što jasno ukazuje da onaj koji obavlja namaz mora da daje i zekat.

Uzvišeni Allah kaže: „Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i moli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvata milostinje, i da je samo Allah Onaj koji prašta i da je On milostiv?!” (Et-Tevbe, 103-104)

Ovi kur’anski ajeti jasno govore da zekat spada u temeljne dužnosti vjere. Božiji Poslanik s.a.v.s., je rekao: “Islam počiva na pet temelja: Svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha, obavljanju namaza, postu mjeseca Ramazan, davanju zekata i obavljanju hadža.” Onaj koji nema nešto od ovoga navedenog, znači da mu fali jedan ili više stupova u njegovoj kući islama, a imamo i onih kojima fali kompletan temelj.

Halifa Ebu Bekr r.a., je rekao: „Tako mi Allaha kada bi mi samo jedno jare uskratili koje pripada “Bejtul-malu” (državnoj blagajni – fondu za podjelu zekata) bio bih u stanju protiv njih povesti bitku.“
Dakle, o zekatu se ne raspravlja, jer to je farz, kao što se ne raspravlja ni o namazu da li treba klanjati, ili kao što se ne raspravlja o postu da li treba postiti. Muslimanovo je, odnosno, onog u čijem je srcu vjera islam, da kaže: ”Čujemo i pokoravamo se.”

Božiji poslanik, s.a.v.s., kaže: “Vaše imetke osigurajte zekatom, a bolesne liječite sadakom.” Ili: “Allah ne prima ni iman, a ni namaz bez zekata.” Dakle, onaj ko ne daje zekat, njegov iman i namaz su u pitanju.
Zašto je tako? Pa mi znamo da za namaz treba čistoća. Ako u jednom buretu imate određenu količinu čiste vode i u nju padne makar malo nečistoće, sva je voda zaprljana. Isto tako, ako čovjek ne da zekat iz svog imetka taj imetak je nečist, te na taj način čovjek hrani sebe i svoju porodicu onim što mu je zabranjeno – haramom.

Zekat nije porez koji se daje državi, jer je usporedo sa zekatom u doba hilafeta bio i porez. Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine iz viška imovine siromašnim muslimanima i islamskim institucijama.
Zekat se ne daje na: odjeću, na hranu, stan, namještaj, oružje, knjige, osnovna sredstva za proizvodnju, na inventar, kancelarijski pribor, vakufsku imovinu, kuću, auto, ono što je neophodno u poslu, kao ni na imovinu koja ne dostiže vrijednost nisaba.

Zekat se daje na: novac i to pod uvjetom da taj novac predstavlja čovjeku višak preko njegovih potreba, da potraje cijelu godinu i da dostiže vrijednost nisaba. Nisab tj. vrijednost na koju se mora dati zekat ove godine je $4,010.00, što znači da svi oni koji imaju više od ove vrijednosti, zatim da je ta vrijednost bila u toku godine stalna bez umanjivanja dužan je da dadne 2,5% od ukupne vrijednosti koju posjeduje: prema tom izračunu godišnji zekat može iznositi najmanje $102,50.00 i to je kako bismo kazali donja granica a gornja takoreći i ne postoji. Zatim, zekat se daje na zlato i srebro. Visina nisaba za zlato je 91,60 gr. a za srebro 641, 50. Kada ukupna količina zlata ili srebra dostigne svoj nisab dužni smo dati zekat i to 2,5%.

Zekat se daje na poljoprivredne proizvode nakon berbe i to 10% od ukupnog roda. Zatim se daje na stoku, ovce, koze, goveda i deve. Zekat se daje i na rude, šume energiju i na trgovačku robu.
Kada govorimo o zekatu najčešće se spominje davanje zekata na novac, na zlato i srebro, trgovačku robu, stoku i poljoprivredne proizvode. Kada bi se zekat davao samo na navedeno nikada u islamskom svijetu ne bi bilo siromaštva.
Ne dati svoj zekat je izuzetno veliki grijeh jer Uzvišeni Allah kaže: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!” (Et-Tevbe: 34-35)

A naš Poslanik s.a.v.s., kaže: “Kome Allah dž.š., bude dao imetak, a on ne bude na njega davao zekat, predočit će mu se njegov imetak u liku zmije otrovnice čija je glava ogoljena i ima na glavi dvije crne mrlje. Ona će mu se obaviti oko vrata na Sudnjem danu, ščepati ga za donju vilicu i reći će: ’Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje bogatstvo’, a zatim je Poslanik s.a.v.s., citirao 180 ajet sure Ali-Imran: ”Neka oni koji škrtare u onome što im je Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bit će im o vrat obješeno ono čime su škrtarili, Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.”

Sva materijalna davanja su ispit čovjekovog imana, koliko ko voli svoju vjeru i koliko ju je spreman pomoći, te na kraju i koliko uistinu vjeruje u susret sa Svojim Gospodarom.

Hazreti Omer r.a., kaže: „Volio bih vidjeti čovjeka kakav je kada stavi ruku u džep i dijeli, nego kada ga vidim na sedždi da dršće.“ To je dakle veličina islama, da čovjek svojom rukom i svojim imetkom pomaže druge.
———————————————————————————————————————

Nisab
Visina Nisaba za 2013 godinu, na koju se mora dati zekat, iznosi ; $ 4,010.00 a na osnovu cijena zlata na New York berzi

Zekat
Svi oni koji su imali imovine u visini Nisaba dužni su da odvoje 2,5% na ime zekata. Najmanji iznos koji bi se trebao uplatiti na ime zekata je ; $ 102,50.00
Sadekatul fitr
Visina sadekatul fitra (najmanji iznos) za 2013 godinu iznosi : $ 10.00

Fidja
Visina FIDJE ( iznos za osobe koje zbog opravdanih razloga nemogu postiti , kao što su hronični bolesnici, ) iznosi $ 300.00

Sve vaše uplate možete izvršiti u našem mesdžidu.