Allah ima meleke koji kruže putevima…

Buhari i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Allah ima meleke koji kruže putevima i traže one koji spominju Allaha.

Kada naiđu na ljude koji spominju Allaha,oni se međusobno dozivaju: ‘Požurite prema onom što tražite.’ Zatim ih prekrivaju svojim krilima sve dok ne dopru do zemaljskog neba. Potom ih njihov Gospodar upita, a On najbolje zna: ‘šta govore Moji robovi?’ Oni odgovaraju: ‘Slave Te, veličaju Te i zahvaljuju Ti.’
On kaže: ‘Da li su Me vidjeli?’ Oni kažu: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu Te vidjeli.’
On kaže: ‘Kako bi to bilo da su Me vidjeli? Oni odgovaraju: ‘Da su Te vidjeli, bili bi još vredniji u robovanju Tebi. Više bi Ti zahvaljivali, više bi Te veličali i više bi Te slavili.’
On kaže: ‘šta traže od Mene?’ Oni odgovaraju: ‘Traže od Tebe Džennet.’
On kaže: ‘Da li su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju:’ Ne, tako nam Tebe, nisu ga vidjeli.’
On kaže: ‘Kako bi ga tek tražili da su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi ga vidjeli, želja bi im se povećala, više bi ga tražili i više bi za njim čeznuli.’
On kaže: ‘Od čega traže da ih zaštitim? Oni odgovaraju: ‘Od Vatre.’
On kaže: ‘Da li su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu je vidjeli.’
On kaže: ‘Kako bi se tek utjecali da su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi je vidjeli, oni bi još više bježali od nje, i još više bi je se uplašili.’
Uzvišeni Allah tada kaže: ‘Vi ste svjedoci da sam im oprostio.’ Jedan će melek reći:’S njima je neki čovjek, nije od njih. Došao je samo radi neke svoje potrebe.’ Uzvišeni odgovara: ‘To je sijelo čiji sabesjednik ne može biti nesretan.’”
(Buhari, 11/208, Muslim, 2689)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše i najljepše je spominjao Allaha, subhanehu ve te ala. Spominjao Ga je u svim stanjima i situacijama. Cijeli njegov govor spominjanje je i podsjećanje na Svevišnjeg Allaha. Njegove naredbe, zabrane, njegovo propisivanje, podsjećanje je na Allaha. Obavještavanje o svome Gospodaru, Njegovim imenima i svojstvima, radnjama i propisima, bilo je spominjanje Allaha, subhanehu ve te ala. Zahvala svome Gospodaru, slavljenje, odbijanje manjkavosti, upućivanje dove i zahtjeva svome Gospodaru, strah od Njega i nada u Njega, sve je to bilo jedan od načina kako je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slavio i spominjao, zikrio svome Gospodaru.

Spominjanje Allaha, subhanehu ve te ala, jedan je od najlakših ibadeta ali i od najvećih i najboljih ibadeta. Pokret jezika mali je pokret ljudskih organa a Svevišnji Allah za to je propisao ogromnu nagradu i sevab kakve nije propisao za druga djela.
Brojni su šerijatski tekstovi iz Kur ana i hadisa koji govore o vrijednosti dove i zikra. Neki od njih su i sljedeći:

„O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svj etlo izveo – On je prema vjernicima milostiv.“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 41-43.)

„Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ (Prijevod značenja El-Bekara, 152.)

„U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! “ (Prijevod značenja Alu Imran, 190-191.

„O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.“ (Prijevod značenja El-Munafikun, 9.)

„A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.“ (Prijevod značenja El-Džumu a, 10.)

„Zato ti budi strpljiv – Allahovo obećanje je istina – i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali!“ (Prijevod značenja Gafir, 55.)

„Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, – Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, – i predveče i u podne!“ (Prijevod značenja Er-Rum, 17-18.)

Što se tiče hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o vrijednostima zikra, oni su, također, mnogobrojni. Ovom prilikom spomenućemo samo neke.
Semure b. Džundub, radijallahu anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najdraže riječi Allahu, subhanehu ve te ala, jesu četiri riječi: subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber. Nema smetnje da bilo kojom od njih otpočneš…“ Muslim (5724).

Mu az b. Džebel, radijallahu anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Neće čovjek učiniti djelo koje ga više spašava od Allahove kazne od zikrullaha.“ Tirmizi, Ibnu Madže, Malik i šejh Albani, rahmetullahi alejh, ocijenio ga je vjerodostojnim u „Sahihul-Džami u“ (5644).

Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dvije riječi lahke na jeziku, teške na vagi i drage Svemilostivom jesu: subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-Azim.“ Buharija (6682), Muslim (7021).

(Islamika.net)