8 Mart, uzdizanje jal degradiranje žene

8 Mart, uzdizanje jal degradiranje žene

„O kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje“.Jusuf 111

Draga braćo, cijenjeni džemaate!
Zadnji ajet sure Jusuf, na lijep način pojašnjava nam istinitost Kur’ana, a o kazivanju o Allavovu Poslaniku Jusufu a.s., i njegovoj braći, kao i o ostalim Poslanicima o kojima Kur’an a.s. kazuje, da je to pouka za sve koji razuma imaju, koje je Uzvišeni Allah počastio razumom. Govori nam sura Jusuf o zlu i pokvarenosti ljudskoj, koja je očitovana kroz dogadjaj o Jusufu i njegovj braći, a u Kur’anu ćemo naći i primjer Saliha a.s., kao i drugih Poslanika i naroda. U njihovim narodima nisu svi bili zli i pokvareni, ali je kazna snašla narod Saliha, Huda, Luta a.s., što bi nam trebalo dati ibreta i pouke da shvatimo da kada nam društvo postane pokvareno, loše i naprimjereno, da nije ni Allahova kazna daleko, i da mogu stradati i oni koji nisu loši, ali svojim ponašanjem i djelovanjem ne pokazuju da se tome protive. Svi koji misle da će ih kazna mimoići, samo zato što oni sami nisu direktni izvršioci harama, ali svoju inferiornost pravdaju time da ne žele niskim prekinuti kontakt, jer će ako ih upozore na njihov grijeh griješnici se naljutiti, da im neće više htjeti doći u kuće, velika je varka za njih same, te lažna nada kako se njih ne tiče šta drugi rade. Od Zejnebe bint Džahs r.a., se bilježi da joj je jedne prilike Allahov Poslanik, s.a.v.s., unišao, sav u strahu, drhteći, izgovarajući: „La Ilahe Illallah; teško arapima od zla koji nadolazi! Danas se prolaz Je’džudža i Me’džudža otvorio za ovoliko, pa napravi sa palcem i kažiprstom krug. Zejneb bint Džahs r.a., reče: O, Allahov Poslaniče, zar ćemo stradati, dok se medju nama nalaze dobri!? Reče: Da, onda kada ogavština uzme maha!“ (Muttefekun ‘alejh)

Ako usporedimo čedne ashabe i vrijeme Resulullaha sa ovim današnjim, vidjećemo da je danas mnogo više razloga za brigu, jer su izgrednici u činjenju grijeha uzeli previše slobode i prava, pa i svako upozorenje takvima je izraz neprijateljstva, te se tako i odnose prema njima. Ogavština zaista uzima maha. Ima džematlija koji samo zato što su odlučili u životu slijediti uputu koliko mogu, a odbacili su konzumiranje alkohola, da imaju sve manje gostiju iz prijašnjeg društva. Za njih je najbolje, to svoje društvo savjetovati da se i oni odreknu harama, a ako neće onda nema druge nego ih u ime Allaha napustiti, dok oni ne napuste harame. Kod Ebu Davuda rhm., stoji da je Ebu Bekr, r.a., nakon što je iznio svoju hvalu i pohvalu na Allaha, dž.š., rekao: O ljudi, vi učite i čitate ovaj ajet, ali ga stavljate tamo gdje mu nije mjesto: „Čuvajte se i pazite, neće vam škoditi onaj koji je zalutao ako ste se vi uputili!“ (El-Ma’ida, 105.) Čuli smo Allahovog Poslanika s.a.v.s., kako govori: „Kada ljudi vide nekog zulumćara i ne spriječe ga u tom poslu i ne dohvate ga za ruku, Allahova kazna ih može sve zahvatiti!“ ‘Amr b. Husejm, r.a., kaže: I ja sam čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: „Nema tog naroda u kojemu se čine grijesi, i budu u stanju da to promijene pa ga ne promijene – Allah, dž.š., će ih sve kaznom obuhvatiti!“ Sunen Ebu Davud,

Nama se nameće proslava osmih martova, novih godina, prvih majeva, i ko zna kakvih jos se neće izmisliti, da bi pokvareni zaradlili na grijehu, i to skrnaveci najsvetije u Islamu. Četnici su nam u agresiji silovali naše majke, kćeri i sestre, samo da bi nas ponizili, udarajući nam na najbolnije mjesto, na obraz i vjeru. Danas naše, žene slave nevjerničke praznike uz svirku i pjesmu četnika, igraju po stolovima, konzumiraju alkohol, rade ono što muslimanu i muslimanki nesmije ni na pamet pasti, dok muškarci čuvaju djecu, i čekaju pijanu hanumu sa proslave. Znaš li majko, sestro i kćeri šta slaviš i koga slijediš radeći ove harame? Poslušajmo kako nam to objašnjava uvaženi muderis Halilović u hutbi o osmom martu.

„Ideja o 8. martu, kao Danu žena pripada Klari Ajzner Cetkin (1857. – 1933.), uticajnom njemačkom borcu za ženska prava. Cetkinovu je veoma interesirala ženska politika, uključujući borbu za ravnopravnost i pravo glasa za žene. Razvila je socijal-demokratski ženski pokret u Njemačkoj, a 1907. godine postaje vodja novoformirane “Ženske kancelarije” u SPD-u. Organizirala je proslavu prvog “Medjunarodnog dana žena”, 8. marta 1911. godine. Klara Cetkin pozivala je sve žene svijeta na: 1. Slobodnu ljubav, bez ograničenja. 2. Jednostrano pravo na razvod braka. 3. Pravo na abortus. 4. Obilježavanje 8. marta, kao Dana žena. Ona kroz ova četiri principa poziva i muslimanke da odbace moralne vrijednosti i priklone se svojim strastima. Prema tome, sve žene koje obilježavaju 8. mart, prihvataju poniženje i degradaciju žene, kao ljudskog bića, kojem je Allah, subhanehu ve te’ala, povjerio časnu ulogu majke, koja radja, hrani i odgaja svoju djecu, koja čuva svoju čast i čast svojih ukućana i koja zbog toga u potpunosti sa mužem dijeli sve sevabe koje on ubira u poslovima za koje je on zadužen. Osmi mart je dan degradacije žene, a nikako dan njene afirmacije, to je dan u kojem se muškarci i društvo kroz crvenu ružu pokušavaju iskupiti za svoje propuste, u toku cijele godine, to je dan u kojem se organiziraju zabave, ciji osnovni sadržaj su razni harami i to je dan u kojem se prodaje, kupuje ili džaba nudi žensko tijelo, na najprimitivniji način. Zato poštovane sestre prihvatite se islama i odreknite oponašanja nevjernika, budite poslušne svojim muževima i tražite od njih da budu prema vama pravedni i pažljivi!“. (Kraj citata)

Smijemo li promatrati sve sto se oko nas dogadja, glumeći da nam je svejedno da nam žene, kćeri jal snahe rade harame, i još mi saučestvujemo u tome, jal ćemo se pobuniti protiv toga da nas ne snadje sviju zlo. Abdullah b. Mes’ud, r.a., kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Prvi naks i prva manjkavost koja se pojavila kod Benu Israelćana je bila ta da kada bi se neki dobar čovjek susreo s drugim koji bi radio nešto što nije dozvoljeno – on bi mu rekao: „Boj se Allaha, i prodji se toga što radiš“ – da bi ga zatim sjutra sreo, i ono ga ne bi ometalo od toga da on jede i pije i sjedi s njime. Kada su počeli tako da se ponašaju, Allah, dž.š., im je srca medjusobno suprostavio, a zatim je proučio: „Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od gresnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali! Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi od njih su nevjernici.“ (El-Ma’ida, 78-81.) – a potom reče: „Nipošto! Tako mi Allaha, morate naredjivati dobro i odvraćati od zla i dohvaćat za ruku zalima i nasilnika silom ga primoravajući na hakk i na istinu, ili će Allah, dž.š., vaša srca okrenuti jedna protivu drugih, i prokleti vas kao što je i njih prokleo!“ Sunen Ebu Davud

Mi sutra insaAllah, iza akšam namaza, imamo u našoj džamiji obilježavanje dana majki, na koje pozivam sve naše sestre, kćeri i majke da dodju i poslušaju šta im djeca poručuju. A hadis koji slijedi daje nam pravo za to, da majku držimo na najvišim deredžama. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Došao je čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: “Allahov Poslaniče, ko je najpreći da lijepo prema njemu postupam?” Reče: “Tvoja majka.” Upita: “Zatim ko?” Reče: “Tvoja majka.” Upita: “Zatim ko?” Reče: “Tvoja majka.” Upita: “Zatim ko?” Reče: “Tvoj babo.” (Buharija) Amin

Nedžad ef. Bečić