Sadekatul-fitr -Vitre

Sadekatul-fitr -Vitre

“Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” -“koji blago gomila i prebrojava ga”, – “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.”-“A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!”-“A znaš li ti šta je Hutama?” – “Vatra Allahova razbuktana”, – “koja će do srca dopirati.” -“Ona će za njima biti zatvorena” – “plamenim stupovima zasvođena.”Humeze 1-9

“ O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stićete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan”. El-Bekare 267

Ramazan je svakako najodabraniji mjesec koji obiluje bereketom i blagodatima kojih je prepun. Prateći sadržaji su svakako razna davanja koja mi dajemo od sveg srca , od kojih je jedan od najvažnijih i svakako jedan od onih o kojima mi Bošnjaci vodimo ponajviše računa. Sadekatul-fitr. Obaveza Sadekatul-fitra je šerijatom regulisana kao VADŽIB, za svakog muslimana , obveznika koji u poslednjoj trećini Ramazana posjeduje minimum viška imovine preko svojih osnovnih potreba.To je obaveza pomaganja onih koji nisu u stanju sami sebi obezbijediti ili zaraditi za svoje normalne potrebe , a proizilazi iz mnogobrojnih Kur’anskih ajeta .

Iz gore navedenih ajeta se razumije, da Musliman ne smije postati zarobljenikom svojih dobara , bilo koje vrste materijalnih blagodati, već je treba shvatati kao dar Božiji i to na određeno vrijeme. Poruka je isto tako da kad već pomažemo nekoga, treba ga pomagati sa onim što je i nama samima drago i vrijedno, a ne sa onim što nam je izvehđalo , okraćalo pa kao takvo nam je više nepotrebno . Treba računati da ono sa čime činimo hajr neko i iskoristi, da time nekom riješimo neku nevolju. Jer , osjećaj prave radosti davanja je u tome , da vidiš korisnost svojih davanja , kad se neko izvadio iz krize , iškolovao, izliječio, obukao ili nahranio. Tek tada se insanu vjerniku otvara apetit za još više davanja .

Vjernik se čuva oholosti koja je uzrokom najviše nesreća , koja čovjeka zavara pa umjesto da udjeli on se uzoholi i ne da , a baš takve Allah dž.š. strogo osuđuje:”Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” -“koji blago gomila i prebrojava ga”, – “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.”-“A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!”-“A znaš li ti šta je Hutama?” – “Vatra Allahova razbuktana”, – “koja će do srca dopirati.” -“Ona će za njima biti zatvorena” – “plamenim stupovima zasvođena.”Humeze 1-9

Ovo je dovoljno i ne treba komentar, jer ove riječi zasigurno djeluju .
Kada je u pitanju Sadekatul-fitr, ili samo, kako je to u našem narodu poznato,VITRE, je utemeljen direktno na riječima Muhammeda a.s. koji kaže:Poslanik a.s. je propisao Sadekatul-fitr i to riječima :”Opskrbite siromaha u ovom bajramskom danu kako ne bi kružio naokolo (proseći)” Bejheki.

Ovdje bi smo trebali reči i nešto o tome , ko treba dati i kome se može dati sadekatul-fitr (vitre). Obaveza davanja sadekatul-fitra spada na sve osobe koje imaju dovoljno imetka u Ramazanu koje mu pretiću preko njegovih vlastitih potreba. Vitre se daje za sebe i za svoju malodobnu djecu.Za odraslu djecu se ne mora dati , jer na njih spada ta obaveza. Sadekatul-fitr će isto tako dati i osoba koja sa razlogom ili bez razloga nije postila. Na dijete koje se rodi u toku Ramazana , do u oči Bajrama, obaveza je dati sadekatul-fitr. Na osobu koja umre u toku Ramazana nije se obavezno dati sadekatul-fitr. Osoba koja nije bila Musliman, pa u toku Ramazana postane tj. primi Islam , dužna je dati vitre. Domaćin je dužan dati vitre na svoju poslugu. Ako je žena bogata i posjeduje vlastiti imetak , muž nije dužan dati za nju vitre , već je sama dužna platiti za sebe, u protivnom muž će to uraditi za svoju suprugu.

Kome se daje sadekatul-fitr?
Svima koji imaju pravo primiti zekat daje se i vitre. Siromasi koji nemaju imetka da bi i sami bili dužni davati , njima se daje vitre. I vitre kao i zekat se ne mogu dati rodbini uzlazno silaznom linijom. Ne može se dati djedu , neni, ocu , majci, sinu ili kćerci kao ni unučadi svojoj. Ali može po bočnoj liniji rodbinstva kao što su:braća , sestre i njihova djeca , amidže daidže, tetke itd. Uslov je da spadaju u kategoriju po Šeriatu osoba koje su potrebne pomoći i davanja sadake. Prioritet treba da budu dobri i pobožni muslimani i muslimanke , ali treba voditi računa i mekruh je da im se da toliko zekata i vitara pa da i sam postane obveznikom zekata i vitara, ukoliko ima na drugoj strani siromaha koji su nužni. Jedno vitre se ne može raspoloviti i dati dvjema osobama. Vrijeme davanja vitara je sve do u oči Bajrama i mogu se dati sve dok se ne klanja Bajram namaz. To je davanje koje je namijenjeno siromasima i treba se izmiriti, tj. dati na vrijeme tako da i siromah osjeti slast Bajrama. Vitre se trebaju dati od sebe do klanjanja Bajram namaza , inače postaće obična sadaka. Visina sadekatul-fitra se i ove godine mjeri kao i do sada : $10 i više . I ovdje treba naglasiti , nismo svi jednaki obaveznici. Zato i jeste različita mjera, da se svako izvaga sam za sebe i sebe svrsta u određenu kategoriju. Muhamed a.s. kaže:» Sadekatul-fitr čisti postača od besmislena i ne pristojna govora , hrani nezbrinute i siromašne . Ko je podijeli prije Bajram namaza biće mu primljena kao zekat ( tj. čišćenje posta) a ko je podijeli poslije Bajram namaza, smatraće se običnom sadakom.»

Od Ibni Abbasa je ovaj hadis prenesen. Iz ovog hadisa kako je opisan, sadekatul –fitr čisti post i zbrinjava nezbrinutog . Na drugom mjestu Poslanik a.s. je rekao:» Čovjekov post lebdi između neba i zemlje sve dok se ne podijeli sadekatul-fitr.» Naravno ukoliko je osoba obveznik davanja sadekatul.fitra.U Islamu je jasno ili daješ ili primaš i zekat i vitre. Čak i osoba koja ,ukoliko nakupi vitara i zekata toliko, da ima jedan nisab imovine i sama postaje obveznikom davanja . Smatram međutim da je davanje i Zekata i Vitara putem Islamske zajednice najvrednije i sigurno je da će biti najdjelotvornije upotrijebljeno. Zato i pozivam nas sviju da pristupimo ovoj obavezi najozbiljnije i da damo na vrijeme i Zekat i Vitre kako bi na vrijeme bili isporućeni onima kojima su najpotrebniji. Molimo Allaha dž.š. da naše hajrate primi i ukabuli , i da od njih vidimo fajdu Inšallah kada nam bude najpotrebnije.