KAKO UČITI / ČITATI KUR’AN ?

KAKO UČITI / ČITATI KUR’AN ?

Kad čitamo Kur’an da ga čitamo sa sviješću čestitih generacija. Čitanje Kur’ana mora biti studija ne samo o svakoj riječi, nego o svakom harfu. “Ikre”- znači čitaj sa razumijevanjem! Muhammeda Ikbala je njegov otac tri godine svako jutro iza sabaha pitao:Sine šta to radiš? Muhammed Ikbal je sa čuđenjem stalno odgovorao:Čitam babo Kur’an, dok ga jedne prilike ne upita:Babo, zašto ti mene svako jutro pitaš šta radim, kad vidiš da čitam Kur’an? Babo mu odgovori:Sine, ja vidim da ti čitas Kur’an, ali hoću da provjerim jesi li svjestan šta radiš. Hoću da čitas Kur’an kao da je tebi objavljen.

Razmislimo samo o slijedećim Allahovim riječima:”I Mi smo vam objavili Knjigu, u njoj se vi spominjete, (u njoj se o vama govori), zar ne razumijete.” (el-Enbija, 10. ajet).
Učio je i kad dođe do Allahovih riječi:”Mu’mini su već spašeni, oni koji su u svojim namazima skrušeni, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji zekat izvršavaju.” (el-Mu?minun, 1-4. ajeta), reče:”Allahu moj, mene ovdje nema.”
Zatim je naišao na narod koji Allah opisuje riječima:”I robovi Milostivoga, koji po Zemlji dostojanstveno hodaju, a kad im se džahili obrate, oni kažu: “selam”. (el-Furkan, 63. ajet).

Zastade i reče:” Allahu moj, ni ovdje sebe ne nalazim. Ja sam mnogo manji od ovih?! Potom je učeći naišao na opis čestitih za koje Allah kaže:”Bokovi njihovi postelje izbjegavaju i oni Gospodara svoga iz straha i iz želje mole.”
Razmisli pa reče:”Allahu, ja sebe ni među ovima ne nalazim.” Nastavio je prevrtati sahife Kur’ana, pa naiđe na one koje Allah opisuje suprotnim svojstvima:”Šta vas je dovelo u Sekar? Oni rekoše:?Nismo bili od onih koji namaz obavljaju, i nismo hranili siromaha, i upuštali smo se sa besposlenima, i nijekali smo Sudnji dan, sve dok nam smrt nije došla.” (el-Mudessir, 42 ? 47. ajet).
Strese se od straha i reče : “Allahu, molim Te da me sačuvaš od ovih, ali gdje sam ja, gdje je moj opis.”
Prevrtao je tako stranice, prevrtao i naiđe na Allahove riječi :
“Ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela sa lošim djelima izmješali, njima će možda Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je.” (et-Tewbe, 102. ajet).
Zadrhta i reče : “Allahu moj, ovdje sam ja, ovdje sam ja.”

Ovako bismo trebali čitati Kur’an. Ovako ga razumijevati i tumačiti. Ovako sebe tražiti u njemu.Na Kur’anskom svjetlu izlagati naša djela. Iz Kur’ana crpiti našu svakodnevnicu. Kur’an je svjetlo ogledalo na kome možemo vidjeti naša lica i s njih, pomoću njegova nura skidati prašinu grijeha i spirati nataloženi kal. A mjesec ramazan je mjesec Kur’ana, učimo ga kao da je nama objavljen, pa zar nije?