Osmo-martovska šarena laža

Osmo-martovska šarena laža
U današnje vrijeme osmi mart nije tek puki datum kao i većina ostalih. To je dan u kome se posvećuje posebna pažnja prema ženama – Dan žena! Šta to znači? To znači da današnja žena ima jedan dan u kome kao neka zaštićena vrsta dolazi do izražaja i njoj se u tom danu posvećuje pažnja koju inače nema.

Čudno je da se ovaj nemuslimanski običaj obilježavanja Dana žena uvukao među muslimane u BiH i tu našao pogodno tlo. Razlog tome je, svakako, okruženje u kojem muslimani u BiH žive. Kršćanski običaji koji su dominirajući na našim prostorima ostavljaju traga i na život i običaje muslimana. Žene su u kršćanskoj Evropi uveliko su u prošlosti bila osporavana. Kao posljedica takvih odnosa došlo je do eksplozije ženskih pokreta u prošlom stoljeću širom kršćanskog svijeta, uporedo sa industrijskom revolucijom.
Uloga žene više nije samo odgajanje djece i pokornost mužu; žene su sada ravnopravne s muškarcima u pravima, ali i u obavezama. To je dovelo do toga da se danas žene slobodno prodaju na svjetskim tezgama ljudskog mesa. Kako drukčije nazvati bezbrojne izbore za miss ovoga ili onoga. Strašna je činjenica da o tome sanjaju milioni mladih žena širom svjeta. Žena je potlačena primoravanjem na rad u uslovima koji su teški i za muškarce. Posljedica eksplozije ženskih prava su i pokidane i poremećene veze unutar porodice, a tim i šire zajednice.

Dosta je porodica u kojima se žena brine da osigura ekonomsku sigurnost porodice. U takvoj situaciji teško je biti majka. Teško je nakon napornog dana provedenog na poslu imati vremena i strpljenja za bračne ili roditeljske dužnosti; dužnosti koje su prirodne svakoj ženi jer, šta je žena ako nije uzorna majka i supruga?
Najkarakterističniji primjer kršenja prava žene, koji je islam žestoko osudio je ubijanje tek rođene ženske djece. U Kur’anu stoji:” i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena”. (Et-Takvir, 8 i 9.) Da li je vrijeme ubijanja ženske djece prošlo? Ne! Samo se promijenio oblik ubistva. Žensku djecu više ne ubijaju fizički, ali ih ubijaju moralno. Zar nije ubistvo ženskog djeteta ako se to dijete prepusti ulici i svemu što mu ona nudi? Moral današnje ženske djece ne određuju više roditelji, oni za to nemaju vremena, moral naše ženske djece definišu Oprah show, i različiti magazini za mlade koji pozivaju na seksualnu slobodu i život oslobođen tradicionalnih društvenih stega.
Pogledajmo oko sebe!

I sam spomen na neki normalan islamski način odijevanja, življenja ili djelovanja kod znatnog dijela današnje ženske omladine izaziva gađenje i odbojnost.
Žena danas, oslobođena od vjere i normi koje ona sa sobom nosi više nije niti može biti uzorna majka niti bračna saputnica. Ipak, odustajanje od islamskog načina života zapravo znači prihvatanje nekog drugog koji za ženu nije tako povoljan. Takvu situaciju najviše koriste muškarci koji izrabljuju savremenu ženu. Materijalno, jer im ne smeta što ona radi i poslove koji nisu za ženu i, tjelesno, jer bračne veze više nisu tako krute i čvrste. Uskoro će i kod nas brakolomstvo biti moderno. Signal za to je sve češća identifikacija sa likovima koji nam se na svim TV-stanicama u bezbrojnim sapunicama serviraju svakog dana. Šta one nude? Uništenu bračnu zajednicu kao rješenje. Niti se zna ko je kome otac, niti ko s kim spava. Sve je dopušteno. To je zamjena za islamski način života koji ženu štiti od svojih početaka i temelja postavljenih u mekkanskom periodu objave.

Čega se to moderna žena zgražava kad se govori o islamskom konceptu uređenja života i šta joj toliko smeta?
Dva su osnovna oblika u kojima djeluje žena i koje islam uređuje. Žena je majka i supruga.

U islamu ne postoje sveci, ali postoje svetinje. Jedna od njih je svakako poslušnost prema roditeljima, posebno prema majci. Kakvo poštovanje žena kao majka ima u islamu dovoljno svjedoči hadis u kome stoji: ”Džennet je pod majčinim nogama”. Šta to znači? Jednostavno, ako hoćeš u Džennet moraš biti pokoran majci i odati joj punu pažnju i tako postići Džennet koji ti se tim poštovanjem prema njoj nudi.

Ili, hadis u kome stoji: “Neki ashab upitao je Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s: “Kome sam dužan biti pokoran”? Muhammed, s.a.v.s, mu je odgovorio: ”Majci”. “A kome poslije”?, upita ashab. “Majci,” odgovori Muhammed, s.a.v.s. “A kome poslije”?, upita ashab. “Majci”, odgovori Muhammed, s.a.v.s. “A kome poslije”? “Ocu”, odgovori Vjerovjesnik, s.a.v.s. (Buhari)

Ovo nisu prazne riječi. Nakon poslušnosti Allahu, dž.š, sljedeća po prioritetu je poslušnost roditeljima, a od roditelja – majci tri puta više nego ocu. Zašto? Jer je majka ta koja nas u mukama rađa, u mukama doji i s velikom ljubavlju strpljenjem i mudrošću uvodi u život. “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi. Odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti”. (Lukman, 14)

Divan je primjer čovjeka koji je čineći tavaf oko Kabe nosio svoju staru majku na leđima i govorio: “Ja sam njena poslušna deva”. Kada je završio, rekao je ashabu Ibn Omeru, r.a: “Nosio sam je više nego što je ona mene nosila. Šta misliš jesam li joj se odužio”? Ibn Omer, r.a, mu odgovori: “Nisi! Nisi ni koliko za jedan uzdisaj“. (Buhari)
Postoji li sistem koji na viši stupanj uzdiže majčinstvo? Pitam se postoji li majka koja ne voli da bude prva po vrijednosti kod svoje djece, odmah nakon Allaha, dž.š, i Njegovog poslanika, s.a.v.s Ne postoji! Ali, da li je u stvarnosti tako? Da li sistem koji sve više mijenja islamski, na takav način tretira majku? Ne! Nije davno bilo kada su se muslimani zaklinjali jedni drugima, u svome neznanju, psovkom majke. I dan-danas mogu se čuti takve zakletve. Koliko se majčinih suza svakoga dana prolije zbog gnusnih djela i sramote koju čine njihova djeca. Kako smo krenuli, uskoro će i institucije koje su nezamislive za islamsko društvo, poput staračkih domova, postati naša svakodnevnica. Očita je odbojnost i neposlušnost koju djeca osjećaju i prigušuju u sebi. Da je tako svjedoči nemoralno i raskalašeno ponašanje naše djece kada odu na ekskurzije ili druga mjesta na kojima su van domašaja roditeljskog oka. Majka više nije odgajateljica. Ona je neprijatelj koji nas sputava u ostavarenju svih želja i prohtjeva koje moderno društvo nudi.

Žena kao supruga uživa velika i neosporna prava u islamu. Cilj nije opetovati prednosti koje islam kao pravni sistem posjednuje u odnosu na druge religije i sisteme po kojima se ljudi ravnaju. Primjer odnosa prema ženi kao supruzi, koji islam uspostavlja i kakav je bio nepoznat prije njega, jeste velika pažnja koja se posvećuje ženi kao nježnom biću za koje je muž odgovoran. Odnos muža i supruge nije prepušten običaju, da ga on uređuje, nego je regulisan vjerskim propisima i podstican od strane Vjerovjesnika, s.a.v.s. U poznatom hadisu stoji: ”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama”. (Tirmizi, hasen-sahih)
Postoji li sistem ili pravac koji na takav stepen stavlja odnos prema ženi? I, postoji li žena koja ne bi željela da na takav način bude zaštićena? Po islamu, dobra žena je jedno od najvećih zdovoljstava, uživanja i blagodati koje čovjek može imati na dunjaluku. Muhammed, a.s, veli: “Ovaj svijet je užitak, a najbolji ovosvjetski užitak je dobra i čestita žena”. (Muslim) I dosita, samo uz suprugu, čestitu i čednu muslimanku, muž može naći smiraj, utjehu, odmor i razonodu. Žena je užitak, a užitak se ne odbacuje, ne uništava. Musliman kroz vjeru zna da mu je dobra žena Allahova, dž.š, blagodat a na blagodatima je dužnost zahvaljivati i u njima uživati.

Da zaključimo: Islam nudi ženama da kao majke i supruge uživaju u punom poštivanju i uvažavanju od strane muža i djece tokom cijele godine, cijeloga života. Poštivajne majke uslov je za ulazak u Džennet, a lijep i pravedan odnos prema ženama je ono što nas određuje kao dobre i čestite muslimane. Ko nastoji da živi na takav način ne treba mu Dan žena. S druge strane, ono što nam se nudi kao alternativa islamskom načinu življenja su: neprijateljstvo i mržnja u porodici, brakolomstvo, starački domovi, otuđenost između muža i žene, te roditelja i djece. Svima koji to preferiraju: sretan 8. mart, Dan žena.