Tajib Pašanbegović: Kratka Uputa za Namaz

Ovo je audio snimak (CD), podijeljen na 44 stavki (titlova). Kratka Uputa za Namaz – Priredio Tajib Ef. Pašanbegović, Imam Bošnjačke Islamske Zajednice  “Gazi Husrev-beg” Toronto, Kanada.

– Uvod
– Fatiha
– Naas
– Felek
– Ihlaas
– Leheb
– Zaključna riječ o ovim surama
– Ettehijjaatu
– Salavati
– Objašnjenje u vezi Salavata
– Dove
– Učenja na namaskim ruknima
– Nijjeti za namaze
– Najava prikaza tonskog snimka Sabah namaza
– Sabah-namaz (prikaz načina klanjanja sab.Sunneta)
– Objašnjenje u vezi sabahskog Farda i predavanje selama
– Zikr po završetku namaza
– Aajetul-Kursii
– Tespih i namaska dova
– Zaključna riječ poslije dove
– Dodatak 19 Kur’anskih sura, od Nasr do Lejl;
– Nasr
– Kaafiruun
– Kevser
– Maa’uun
– Kurejš
– El-Fiil
– Humezeh
– ‘Asr
– Tekaasur
– El-Kaari’ah
– ‘Aadijaat
– Zilzaal
– Bejjineh
– Kadr
– ‘Alak
– Tiin
– Inširaah
– Duhaa
– Lejl
– Zaključna riječ i najava Kunut-dove
– Tekst Kunut-dove
– Zamjena za Kunut-dovu
– Završna riječ