KORACI U SLUČAJU SMRTI U PORODICI

KORACI U SLUČAJU SMRTI U PORODICI

Voljom Uzvišenog Allaha čovjek se u određenom trenutku rodi, određeno vrijeme živi i u određenom trenutku odlazi sa ovog svijeta. Međutim, smrt nije kraj. Duša nastavlja živjeti na drugom svijetu – Ahiretu.

Iako smo duboko svjesni neminovnosti odlaska s ovoga svijeta, rastanak od naših bližnjih je bolan i težak. U tom trenutku sve što se može učiniti je primjereno i dostojanstveno ispratiti naše najmilije sa ovoga svijeta.
                                                                                                                                                                                                                    ŠTA URADITI U SLUČAJU SMRTI?

 1. U SLUČAJU SMRTI POZOVITE:
 • Imama na broj (289-700-3431) ili email: imamfetic@hotmail.ca

Termin dženaze se ugovara sa imamom. Prije toga treba izmiriti finansijske obaveze u pogledu članarine. Učenje Jasina ili tevhida se obavlja u dogovoru sa imamom.

 1. PREUZIMANJE UMRLOG:

Za preuzimanje umrle osobe iz bolnice ili iz kuće trebate pozvati Muslim Funeral Services (poznatiji kao MAH-Muslim association of Hamilton):

 • Brother Shuja 905-317-3312;
 • Adresa: Muslim Funeral Services (1545 Stone Church Rd. E, Hamilton, ON L8W 3P8)

Oni su zaduženi za preuzimanje umrle osobe iz bolnice, rješavanje dokumentacije i opremanje tj. gasuljenje, kao i dopremanje tijela na mjesto ukopa.

Na usluge koje pruža MAH (preuzimanje tijela iz bolnice, opremanje i gasuljenje, izrada sanduka/tabuta, iskopavanja mezara i sl.) nemamo mogućnost da utičemo. To je zasebna organizacija i ona zadržava pravo formiranja cijena za svoje usluge. Za dobijanje njihovih usluga potrebno je da ih kontaktirate i dogovorite sve što Vam je potrebno. Mi ne preuzimamo odgovornost za pružanje njihovih usluga.

Napomena: Ukoliko umrlog želite sahraniti u domovini, u tom slučaju sve rješavate preko MAH-ja. Ukoliko ipak želite da se prije slanja tijela dženaza klanja i u Hamiltonu, u tom slučaju termin dženaze dogovoriti ćete sa našim imamom.

 1. UKOPAVANJE
  Nakon što ste precizno utvrdili kada će mejjit (tijelo umrlog) biti preuzet i opremljen i nakon što ste odredili termin dženaze, imam će na Vaš zahtjev pozvati Shuju (905-317-3312) kako bi se ugovorilo vrijeme iskopavanja kabura za obavljanje dženaze.

Također, neophodno je da i prema njima izmirite finansijske obaveze prije dženaze!

 1. SMRTOVNICA
  Ako želite, možete imamu dostaviti informacije o osobi koja je preselila, kako bi se sastavila smrtovnica i kako bi se obavijestile naše džematlije o dženazi. Za ovu uslugu koristite imamov email: imamfetic@hotmail.ca

Informacije koje su potrebne za smrtovnicu su:

 • Ime i prezime umrle osobe i ime majke
 • mjesto i godina rođenja umrle osobe
 • vrijeme i mjesto dženaze
 • ko su ožalošćeni članovi porodice ili šire rodbine

Propisi o ponašanju prilikom dženaze

Iskazivanje saučešća

 • Običaj naših muslimana je da se saučešće u žalosti izjavljuje u vidu dove za prisebno držanje prilikom zalosti riječima: ‘Bašun sag olsun’(Neka ti je zdrav razum).  Na navedene riječi, onaj kome je saučešče izjavljeno odgovara riječima: ‘Dostum sag olsun’ (Neka je zdrav i moj prijatelj).
 • Najbolje bi bilo da onaj koji izražava saučešće prouči kur’anski ajet: ”Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un” (Doista smo Allahovi i doista ćemo se Njemu vratiti), a da osoba koja prima saučešče odgovara također kur’anskim riječima: ”Innallahe me’a sabirin”(Allah je zaista uz strpljive).

Dženaza-namaz

Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je dužnost ’’farzi kifaje’’ za svakog muslimana i zajednicu. To znači da ukoliko jedna grupa ljudi obavi dženazu-namaz, sa ostalih otpada odgovornost!

Dženaza-namaz se pristojno i bez suvišnog govora ispraća i slijedi. Dženaza-namaz se klanja umrloj osobi koja je okupana (ogasuljena) i zamotana u ćefine. Prilikom obavljanja dženaze namaza, desna strana umrle osobe je okrenuta prema Kibli, dok sa njene lijeve strane stoji imam koji predvodi dženazu namaz.

Za klanjanje dženaze namaza neophodno je imati abdest kao i za svaki drugi namaz!

Dženaza namaz klanja se stojeći (bez spuštanja na ruku’ ili sedždu), a sastoji se od četiri tekbira (tj. riječi ”Allahu ekber”), učenja u toku stajanja i selama. Prilikom stupanja u namaz, odnosno početnog tekbira (nijjeta), ruke se podignu naspram ušiju i izgovara se tekbir (Allahu ekber) a potom ih vežemo kao i na ostalim namazima. Tekbiri su obavezni (farz), pa ko izostavi makar i jedan tekbir prilikom obavljanja dženaze namaza, taj namaz mu nije ispravan. Dakle, minimum za ispravnost dženaze namaza je izgovoriti četiri tekbira (Allahu ekber) i predati selam.

Način klanjanja Dženaze namaza

 1. Prvo se donese nijjet za obavljanje dženaze namaza, koji glasi: »Nevejtu en usallije lillahi te’ala salatel-l-dženazeti, senaen lillahi te’ala, ve salavaten ‘alen-n-nebijji, ve du’aen li hazel-l-mejjiti (za žensko: li hazihil-l-mejjiteti), edaen mustakbilel-kibleti, iktedejtu bi hazel imami – Allahu ekber!« Nijjet za dženazu namaz se može učiniti i na svom jeziku.
 2. Poslije početnog tekbira (tj. izgovaranja ‘’Allahu ekber’’), vezuju se ruke na pojas i uči se ’’Subhanekellahumme, ve bihamdike, ve tebarekesmuke, ve tea’la džedduke, ve dželle senauke, ve la ilahe gajruke’’!
 3. Zatim se izgovori drugi tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouče ‘Salavati’, koji se uče na drugim namazima na posljednjem sjedenju, a koji glase: ‘’Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid. Alluhumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, Kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, inneke hamidun-medžid.’’
 4. Zatim se izgovori treći tekbir (tj. ‘’Allahu ekber’’), pa se prouči ‘Dženazetska dova’ koja glasi: “Allahummagfir li hajjina ve mejjitina ve šahidina ve gaa-ibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi’ ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu ‘ale-l-imani. We hussa hazel mejjite (za žensko: hazihil mejjitete) bir-rewhi, wer-rahati, wer-rahmeti, wel-magfireti, wer-ridwan. Allahumme in kane (kanet) muhsinen (muhsineten) fezid fi ihsanihi (ihsaniha), we in(kanet) musii-en (musii-eten) fetedžavez anhu (anha), we leqqihil emre wel bušra wel keramete wez-zulfa bi rahmetike ja Erhamer-Rahimin.’’Onaj ko ne zna ovu dovu, može proučiti sljedeću dovu: »Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fil-l-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-n-nar«
 5. Nakon dženazetske dove prouči se četvrti tekbir (Allahu ekber), predajući selam riječima: ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ okrećući glavu u desnu stranu i spuštajući desnu ruku niz tijelo. Potom, okrećući glavu na lijevu stranu izgovara se ‘’Es-selamu alejkum we rahmetullah’’ i spušta lijeva ruka niz tijelo! Time je obavljena dženaza namaz.

Potom se pristupa odnošenju umrlog do kabura, spuštanju, zagrtanju i učenju odlomaka iz Kur’ana. Džematlije su iz poštovanja prema umrlom u čučećem položaju.