Dragocjeni savjeti

Dragocjeni savjeti

1. Zikrullah
“Dvije riječi lahke na jeziku teške na vagi a drage Milostivom: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI (veličanstven neka je Allah i hvaljen je On), SUBHANALLAHI-L-AZIM (veličanstven je Allah i Uzvišen).”

2. Abdest
“Ko abdesti pa kaže: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU, otvoriće mu se osam dženetskih vrata ući će na koja god hoće.”

3. Tevba
“Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa Zapada, Allah će mu oprostiti.”

4. Odlazak u mesdžid
“Ko ode u mesdžid ili se vrati Allah mu pripremu u Džennetu mjesto kada god ode ili se vrati.”

5. Misvak
“Da se ne bojim da ne bih otežao svom Ummetu naredio bih im da upotrebljavaju misvak (peru zube) prije svakog namaza.”

6. Namaz
“Nema muslimana koji kada nastupi neki farz namaz pa upotpuni abdest, skrušenost i ruku’u a da mu taj namaz neće biti kefaret (otkup) za grijehe prije njega, ako nije uradio veliki grijeh, i cijelo vrijeme je tako”.

7. Potvrđeni sunneti
“Nema muslimana koji klanja svakog dana Uzvišenom Allahu dvanaest rekata dobrovoljnog namaza mimo farza a da mu Allah neće izgraditi kuću u Džennetu.”

8. Dobročinstvo prema roditeljima
Kaže Ibn Mes’ud, r.a.: “Pitao sam Vjerovjesnika, a.s., koje djelo je najdraže Allahu. On je odgovorio: ‘Namaz u njegovo vrijeme.’ Upitao sam: ‘A zatim?’ ‘Dobročinstvo prema roditeljima’, reče Poslanik, a.s. Rekao sam: ‘A zatim?’ ‘Džihad na Allahovom putu’, odgovori on”.

9. Salavat na Poslanika, a.s.
“Ko donese na mene salavat Allah donese na njega deset salavata.”

10. Post
“Tri dana posta svakog mjeseca je poput posta cijelog vremena.”

11. Čitanje Kur’ana
“Čitajte Kur’an jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za svoje učače.”

12. Sadaka
“Nema dana u kojem Allahovi robovi osvanu a da se dva meleka ne spuste, jedan od njih kaže: ‘Allahu moj, nadoknadi (imetak) onome koji dijeli’, a drugi kaže: ‘Allahu moj, upropasti (imetak) onome koji ne udjeljuje’…”

13. Nazivanje selama
“Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom (muslimanom) više od tri noći, sretnu se pa se okrene ovaj i okrene onaj, a najbolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.”

14. Čuvanje jezika
“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka kaže dobro ili neka šuti.”

15. Iskrenost
“Držite se iskrenosti, zaista iskrenost vodi u dobročinstvo, a zaista dobročinstvo vodi u Džennet.”

16. Ljubav u ime Allaha
“Zaista će Allah reći na Sudnjem danu: ‘Gdje su oni koji su se međusobno voljeli u Moje ime, danas ću ih zakloniti u svoj hlad, dan kada nema hlada osim Moga hlada’…”

17. Posjeta bolesnika
“Ko posjeti bolesnika biće neprestano u Harfetu Dženneta”. Rekoše: “O Allahov poslaniče, a šta je to Harfet Dženneta?” A on odgovori: “Njegovi vrtovi.”

18. Održavanje rodbinskih veza
“Ko voli da mu se poveća njegov rizk i da mu se produži njegov život neka održava rodbinske veze.”

19. Skrivanje tuđih sramota
“Neće Allahov rob sakriti sramotu drugog Allahovog roba a da Allah neće sakriti njegovu sramotu na Sudnjem danu.”

20. Lijep ahlak
“Zaista je najbolji od vas onaj ko je najljepšeg ahlaka.”

21. Praćenje dženaze
“Ko prisustvuje dženazi sve dok se ne klanja ima jedan kirat, a ko prisustvuje sve dok se ne ukopa ima dva kirata”. Upitaše: “A šta su to dva kirata?” On odgovori: “Poput dva ogromna brda.”

22. Otklanjanje neprijatnosti sa puta
“Naišao je neki čovjek na granu na putu pa je rekao: ‘Tako mi Allaha, skloniću ovo od muslimana da im ne smeta’. Stoga je uveden u Džennet.”

23. Dova bratu muslimanu
“Ko dovi za svoga brata muslimana da niko ne zna, rekne melek koji je za njega zadužen: ‘Amin i tebi isto’…”

24. Dava (pozivanje) u Allahovu vjeru
“Ko poziva u Uputu ima nagradu poput nagrade onoga ko ga slijedi, a to neće umanjiti ništa od nagrade onih koji ga slijede.”

25. Naređivanje dobra i zabranjivanje munkera
“Ko od vas vidi neki munker neka ga otkloni svojom rukom, a ako ne može onda svojim jezikom, a ako i to ne može onda svojim srcem, a to je najslabiji vid imana.”

26. Strpljenje
“Neće muslimana zadesiti umor, niti bolest, niti briga, niti tuga, niti neprijatnost, niti tjeskoba, čak da ga trn ubode a da Allah neće time brisati njegove grijehe”.

27. Musliman je brat muslimanu
“Musliman je brat muslimanu, ne čini mu zulum, ne ostavlja ga na cjedilu i ne omalovažava ga. Takvaluk je ovde (pokazavši na svoja prsa tri puta): dovoljno je čovjeku zla da omalovažava svoga brata muslimana.”

28. Hadždž i umra
“Umra do umre je kefaret između njih dvije, a primljen hadždž nema mu nagrade osim Dženneta.”

29. Ljubav prema Allahu i Njegovom poslaniku
Prenosi Enes, r,a., da je neki beduin pitao Poslanika, a.s.: ‘Kada će Sudnji dan?’ Poslanik, a.s., mu dgovori: ‘Šta si ti za njega pripremio?’ On mu reče: ‘Ljubav prema Allahu i Njegovom poslaniku.’ On mu reče: ‘Ti si sa onim koga voliš’…”

30. Allah Kur’anom uzdiže jedne ljude, a druge ponižava
“Zaista Allah sa ovom Knjigom uzdiže jedne ljude (koji je prihvate i slijede) a ponižava druge (koji je odbiju i okrenu se od nje).”