Štit od sihra i džinna

Štit od sihra i džinna

Sihr nema uticaja na muslimana pod abdestom.

Prvi štit

Poslanik, s.a.w.s., je rekao: “Ko pojede sedam hurmi (datula) na taste, taj dan mu neće naštetiti ni otrov ni sihr”. (hadis bilježi Buharija)

Drugi štit

Sihr nema uticaja na muslimana pod abdestom. Musliman pod abdestom ima nad sobom zaštitu meleka koje šalje Milostivi Allah dž.š. Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: “Čistite svoja tijela, Allah vas očistio. Nijedan rob neće zanoćiti čist, a da ne zanoći sa njim u njegovoj odjeći melek. Ne prevrne se nijednom, a da melek ne kaže: “Gospodaru, oprosti Svome robu, jer je on zanoćio čist.” (Et-Taberani)

Treći štit

Prouči ove ajete, svaki dan nakon akšam-namaza:
1. 1-5 ajeta suretu-l-Bekare
2. ajetu-l-Kursijj i dva ajeta poslije nje
3. tri zadnja ajeta suretu-l-Bekare (Ed-Darimi)

Te noći i narednog dana ćeš, Allahovom voljom, biti sačuvan od džinna i sihra.

Četvrti štit

Prilikom izlaska iz kuće reci: “Bismillahi, tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi” (U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim od Allaha). Ako to kažeš, za tebe će biti rečeno: “Dovoljno si rekao, sačuvan si, upućen si i zabranjeno je šejtanu da ti prilazi.” A šejtan rekne drugome šejtanu: “Šta možeš uraditi čovjeku koji je upućen, ispunio svoju obavezu i koji je sačuvan.” (Ebu Davud)

Peti štit

Jedno od mjesta gdje džinni često iskorištavaju priliku da uđu u insane je klozet (wc). Od Poslanika, s.a.w.s., je potvrđeno da je prilikom ulaska u klozet učio: “Bismillah, Allahumme inni e uzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi.” (U ime Allaha, Gospodaru moj, utičem ti se od muških i ženskih šejtana).

Šesti štit

Poslanik, s.a.w.s., je rekao: “Kada bi neko od vas prije nego što priđe ženi (prije seksualnog čina) proučio: “Bismillah, Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena” (U ime Allaha, Allahu moj, udalji od nas šejtana i odstrani ga od onog s čim si nas opskrbio) i iz toga akta dobili dijete, ne bi mu nikad šejtan naudio.” (Buharija)
Dovu treba da uči i muškarac i žena prije odnosa.

Sedmi štit

Nakon sabah-namaza prouči stotinu puta: ” La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir.” U hadisu se spominje da onaj ko ovo kaže da ima nagradu kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih djela a izbriše stotinu loših, I TOG DANA BUDE ZAŠTIĆEN OD ŠEJTANA SVE DOK NE OMRKNE i niko na Sudnjem danu neće doći ni sa čim vrijednijim, osim onoga ko je to činio više od njega. (hadis bilježi Buharija).
A ko prouči ovaj zikr stotinu puta prije akšama, zaštićen je od šejtana u toku te noći.

(Islamika.net)