ZAŠTO I KAKO SE KLANJA TESBIH NAMAZ?

ZAŠTO I KAKO SE KLANJA TESBIH NAMAZ?

“O vjernici, Allah se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite kako biste postigli što želite.” (Korkut)

Bilježi hadis Muslim: “Uistinu, Allah kad zavoli nekog roba pozove Džibrila, pa kaže: ’Ja, zaista, volim toga, pa ga voli i ti.’ Pa ga Džibril zavoli, a zatim pozove kroz Nebo govoreći: ’Uistinu Allah, voli toga pa ga i vi volite.’ Pa ga zavole stanovnici Neba, a zatim mu se spusti prijem i na Zemlju. A kad zamrzi nekog roba pozove Džibrila, pa kaže: ’Ja, zaista, mrzim toga, pa ga i ti mrzi.’ Pa ga Džibril zamrzi, a zatim pozove stanovnike Neba: ’Zaista, Allah mrzi toga, pa ga i vi zamrzite.’ Pa ga zamrze, a zatim se spusti mržnja na Zemlju.”

Drugo pitanje je kako se približavati Allahu Uzvišenom, odnosno koja su to sredstva, metode i načini (vesīle) približavanja Allahu Uzvišenom?
Najbolji odgovor dao nam je Allah Uzvišeni u hadisi kudsijji koji prenose Buharija i Muslim:
“….i neprestano Mi se Moj rob približava nafilama tako da ga zavolim. A kada ga zavolim sluh sam njegov kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom radi, noga kojom ide. Ako Me upita dajem mu, a ako Me zatraži u zaštitu, štitim ga…”

O vrijednosti tesbih namaza
Jedna od nafila kojom rob može da se približava Allahu Uzvišenom je i tesbih namaz, o kojem je hadis zabilježio Tirmizija, Ebu Davud, Ibni Madže, Ibn Huzejme i Taberani.
Prenosi se od Ibni Abbasa, radijallahu ’anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve selleme, Abbasu b. Abdul-Muttalibu, rekao: “O, Abbasu, moj amidža (jā ’ammāh), zar da ti ne dadnem, zar da ti ne poklonim, zar da ti ne darujem, zar da ti ne izbrišem deset nedostataka. Kada ti to učniš, Allah će oprostiti tvoj grijeh; prvi i posljednji, stari i novi, slučajni i namjerni, mali i veliki, tajni i javni. Deset (tih) nedostataka (izbrisaćeš tako da) klanjaš četiri rekjata učeći na svakom Fatihu i jednu suru, a kada završiš učenje na prvom rekjatu, dok budeš stajao izgovorićeš: Subhānallāhi, vel hamdulillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber, 15 puta. Zatim ćeš učiniti ruku’ i dok budeš na ruku’u izgvorićeš to 10 puta. Kada podigneš glavu sa ruku’a izgovorićeš to 10 puta. Zatim ćeš se spustiti na sedždu i dok budeš na sedždi izgovorićeš to 10 puta. Kada podigneš glavu sa sedžde, izgovorićeš to 10 puta. Zatim ćeš učiniti sedždu i izgovoriti to 10 puta. Kada podigneš glavu sa sedžde, izgovorićeš to 10 puta, to je 75 puta na svakom rekjatu. To ćeš učiniti na četiri rekjata. Ako možeš da klanjaš taj namaz svaki dan jedan puta, klanjaj, a ako ne možeš onda u svakoj hefti jedan puta, a ako ne možeš onda svaki mjesec jedan put, a ako ne možeš onda u godini jedan puta. A ako ni to nemožeš onda u ‘životu jedan puta.” Ovo je Ibni Madžina predaja, a u Ebu Davudovoj predaji se dodaje: “Kada bi bio najveći grješnik na Zemlji, time bi ti bilo oprošteno.”, a u Tirmizijinoj: “Kada bi ti grijesi bili poput pješčanog brežuljka Allah bi ih oprosti tebi.”

Kako se klanja tesbih namaz
Način klanjanja tesbih namaza je spomenut u ranije citiranom hadisu. Međutim, neke detalje treba pojasniti. Tesbih namaz klanja se kao ikindijski ili jacijski sunnet, sa jednim selamom, po imami eazamu Ebu Hanifi, ili dva selama po imami Šafiji. Neka ulema preporučuje dva selama, ako se klanja noću, odnosno jedan ako se klanja danju.
Po Tirmizijinoj predaji, shodno tumačenju Ibnul Mubareka, prvi tesbih “Subhānallāhi, vel hamdulillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber, 15 puta,” uči se neposredno poslije Subhanke, na prvom, odnosno trećem rekatu, tj. prije bismille na drugom, odnosno četvrtom rekatu, a drugi tesbih “Subhānallāhi, vel hamdulillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber, 10 puta”, uči se poslije sure na prvom odnosno trećem rekjatu, s tim da se poslije druge sedžde ne uči tesbih od 10 puta. To je na jednom rekatu 75 puta (25 stajanje, 10 ruku, 10 stajanje poslije rukua, 10 prva sedžda, 10 između dvije sedžde i 10 druga sedžda), ukupno 300 puta.

Imami Gazalija preporučuje da se ovome tesbihu dodaje: lā havle ve la kuvvete illā billāhil-’Alijjil-’Azīm, ističući da se ovaj namaz može klanjati uvijek, osim u vremenu kada je klanjati mekruh.
Na rukuu i sedždi učiće se uobičajno tri puta Subhāne Rabbijel-’Azīm, odnosno Subhāne Rabbijel-’E’alā, a zatim ovaj tesbih 10 puta.

Molimo Allaha Uzvišenog da nam olakša puteve i sredstva približavanja Njemu. AMIN!