Mržnja i zavidnost

Mržnja i zavidnost

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam posljednjem Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima.

Poštovana braćo u Islamu, danas ćemo govoriti o dva negativna svojstva koja se ne bi smjela naći u srcu jednoga vjernika. Govorit ćemo o mržnji i zavidnosti. Među negativnim svojstvima, koja se kod mnogih ljudi nalaze, mržnja i zavidnost često puta dominiraju.

Sta je to mržnja?

Mržnja je dugotrajna srdžba i želja da se nekoj osobi učini zlo i to obično takvoj osobi, nad kojom nismo u mogućnosti iskaliti svoju srdžbu. Ovo svojstvo, kao i mnoga druga, po islamu je strogo zabranjeno, a za onoga koji drugoga mrzi, Allahov Poslanik je rekao: “Onaj koji drugog mrzi nije (pravi) vjernik.”

Često se puta dešava da nekoga mrzimo, i to bez ikakva razloga. Musliman je dužan i najmanji osjećaj mržnje prema nekom izbaciti iz svog srca. Ako to nije u stanju učiniti, onda je to znak da je njegov iman slab i da mu nedostaju potrebne lijepe vrline.
Onaj koji drugog mrzi može imati velike posljedice po svoj din, pa bi toga morao biti svjestan i to dok nije postalo kasno. Zubejr r.a. veli da je Muhammed a.s. rekao:” Dvije su bolesti ranijih naroda dopuzale do vas, a to su: zavidnost i mržnja. Mržnja je britva, ali ne velim britva, koja brije dlaku, nego britva koja brije (tj. uništava) vjeru (onome, koji druge ljude mrzi).”
Među negativna svojstva od kojih može da boluje duša, srce i čitavo biće jednog čovjeka spada, bez sumnje, i zavist.
Šta je to zavidnost?

Zavidnost je nerado gledanje tuđeg dobra i sreće, a i želja da dotična osoba ostane bez tih blagodati, a to znači suprostaviti se Božijim propisima i preporukama Allahova Poslanika a.s. da smo dužni mjesto mržnje i zavidnosti jedni drugima dobro željeti i to sve ono što i sami sebi želimo. To je zapravo osobina pravog muslimana.

Draga braćo u Islamu,
Zavidnost nastaje iz pokvarenosti ljudske ćudi, kojom se ne bi smio kititi jedan mu’min, jer je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Vjernik (mu’min) samo dobro želi, a licemjer (munafik) zavidi.”

Zavidnik uživa u tođoj nesreći, a nespokojan je kada vidi svoga brata u sreći i zadovoljstvu. Braćo, uvijek je bilo zavidnika, koji su bili kočnica sreći, bilo uže ili šire zajednice. Zavidnost je muslimanima strogo zabranjena. Zavidnik je toliko opasan, da je potrebno prizivati u pomoć i samog Allaha dž.š. da nas sačuva njegovih podvala i zlih namjera. Allah dž.š. u suri Felek naređuje Muhammedu a.s. da se pored ostalih stvari utječe Njemu da ga On sačuva od “zla zavidnika kad pozavide”, tj. kad zavidnik počne raditi i truditi se , da dobra, na kom on nekome zavidi, nestane.

Muhammed a.s. je često puta skretao pažnju svojim sljedbenicima da se dobro čuvaju zavidnosti. Tako je jednom prilikom kako nam to prenosi Ebu Hurejre r.a. rekao: “Čuvjete se sumnjičenja, (tj. da ne biste na nekoga nešto posumnjali za što nemate jasnih dokaza), jer sumnjičenje može biti najizrazitija laž, nemojte prisluškivati jedni druge, nemojte raspravljati ni govoriti o sramotnim stvarima i djelima ljudi, niti o tome prepričavati, nemojte jedni drugima zaviditi. Božiji robovi! Budite (i živite) kao braća, kao što vam je to Allah dž.š. naredio. Musliman je muslimanu brat (pa prema tome, ne bi mu smio učiniti: nepravdu, niti ga pustiti na milost i nemilost, niti ga poniziti, obrukati ili osramotiti (pred drugima). Dosta je čovjeku zla (tj. grijeha) ako ponizi ili omalovaži brata muslimana, jer je muslimanu zabranjeno da dirne u život, čast i imetak drugog muslimana.

Divni li su ovo savjeti našeg voljenog Poslanika a.s., koji su upućeni na našu adresu. Kako bi bili sretni, kada bismo ih se pridržavali.
Poštovana braćo u Islamu. Svaki bi musliman, koji iskreno vjeruje u Allaha i u Sudnji dan morao imati na umu i ove riječi Allahovog Poslanika a.s.:”Vjernik se neće spasiti Božije kazne dok se ne prođe (i iskreno ne pokaje) pet stvari: laži, škrtosti, zavidnosti, oholosti i lošeg mišljenja o drugim ljudima.”

Jedan islamski mudrac za zavidnost je rekao:”Zavidnost je rana za koju bi se teško mogao naći lijek od kojeg bi zacijelila.” Prema tome, poštovana braćo, musliman je dužan nastojati da ne “oboli” od ove teške moralne bolesti, jer je kako vidimo, skoro neizlječiva. Musliman mora nastojati da pred Allaha dž.š. dođe čista srca, jer mu je to garancija da bude obuhvaćen Njegovom milošću. Allah dž.š kaže: “Spašen je onaj ko je (za života na ovome svijetu) očistio svoju dušu, a propao je onaj, ko je uprljao svoju dušu.” (Eš-Šems, 9-10)
Kakvu će čast doživjeti onaj musliman kod Allaha dž.š. koji bude čista srca i čiste duše, vidimo iz ovog. Naime, priča se da je Musa a.s. prilikom svoga munadžata sa Allahom dž.š. vidio u hladovini “Aršur-Rahmana” jednog čovjeka, pa i sam zaželio da se tu nađe (jer ga je privlačila ljepota samoga mjesta). Zamolio je Allaha dž.š. da mu kaže ime toga čovjeka, ali mu On nije htio da kaže, nego mu je skrenuo pažnju na tri njegova svojstva-tri dobra djela (koja je činio i koja su ga dovela do te časti pa da bude tu pod “Aršu-Rahmanom”, a to su: (prvo) nije zavidio ljudima na blagodatima, koje im je Allah dao; (drugo) poštivao je svoje roditelje, i (treće) nije prenosio riječi od jedne drugoj osobi (tj. nije bio smutljivac niti uzročnik svađama i međusobnoj mržnji ljudi).”

Da je opet zavidnost pojedinaca često puta uzrok teškom životu i na ovom svijetu, vidimo iz ove priče. Priča se, kada je Musa a.s. pošao na brdo Turi Sina da primi izvjesna naređenja od Allaha dž.š., da ga je sreo neki siromah i zamolio da upita Allaha dž.š. zašto je on siromah i zašto mu Allah ne dadne bolju sreću i bolje uslove života, nego se pati, kao malo ko drugi. Na upit Musaa a.s. zašto je onaj čovjek tako “nesretan” i bijednik i zašto mu ne bi Allah dž.š. dao bolje uslove za život-Allah dž.š. je odgovorio Musau: “On je zavidnik drugim ljudima pa zbog toga mu ne dam sreće i boljeg života. Ako bi se oslobodio toga lošeg svojstva, Ja bih mu dao udobniji život. Da se i sam uvjeriš da je on zavidnik-veli Allah dž.š Musau-kada se vratiš reci mu da njegov komšija ima jednu kravu, pa neka on (zavidnik) zamoli mene da njegovom komšiji dadnem još jednu kravu, pa ću Ja onda i njega obasuti blagodatima, te će bolje živjeti. Kad se Musa a.s. povratio i kada je dotičnom siromahu rekao da mu Allah dž.š. obećaje bolji i lakši život, ali pod uslovom da čini dovu i moli Allaha dž.š. da njegovom komšiji, koji ima jednu kravu, dadne još jednu, tada je siromah uzviknuo: “ Ja toliko vremena dovu činio i molio Allaha da mu i ona jedna crkne, a ti hoćeš da ja sada molim Allaha da mu još jednu dadne’.

Mržnja i zavidnost su loša duševna svojstva, koja se ne bi smjela naći kod jednog muslimana. Umjesto loših svojstava kao što su mržnja i zavidnost, te mnogih drugih, musliman bi se morao okititi lijepim vladanjem, koje je po islamskom učenju muslimanima preporučeno, kao malo šta drugo.

Molim Allaha da očisti naša srca od mržnje i zavidnosti prema bilo kome od muslimana i muslimanki i da nas učini od onih koji se vole samo zbog Allaha dž.š..