Program za svaki dan i noć

Program za svaki dan i noć

• Obnavljaj i čisti svoj nijjet tako da sve što radiš bude isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. «… a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat daju; i eto to je – ispravna vjera». (al-Bejjina, 5. ajet).
Budi što češće na iftitahi tekbiru / početnom tekbiru i u prvom saffu sabah namaza u mesdžidu. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Kad bi ljudi znali kakve su vrijednosti u ezanu i prvom saffu, ne bi druge brige imali, nego da se odazovu i budu u prvom saffu»! (Muttefkun alejhi). Aiša, r.a, kaže da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Dva rek’ata sabaha su vrijednija nego čitav dunjaluk i sve što sadrži»! (Muslim).

• Nastoj što više fard namaza obavljati isključivo u džematu u mesdžidu. Nafile obavljaj kod svoje kuće. Allah kaže:»…i namaz obavljajte u potpunosti, jer namaz je vremenska orjentacija vjernika». (an-Nisa, 103. ajet).

• Trudi se da što više učiš Časni Kur’an. Neka tvoj dnevni vird učenja Kur’ana ne bude manje od jednog džuza. Neka učenje bude popraćeno skrušenošću i razmišljanjem. Allah kaže:»… ili malo više od toga, i izgovaraj Kur’an pažljivo». (al-Muzzammil, 4. ajet).

• Probaj svaku noć redovno obavljati dva rek’ata noćnog namaza, jer čast, ponos i snaga mu’mina je na noćnom namazu. Allah kaže:» Bokovi njihovi postelje skoro da ne dodiruju i oni svoga Gospodara iz straha i želje skrušeno dozivaju, a dio od onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju». (as-Sedžda, 16 i 17. ajet).

• Redovno u ranu zoru moli Allaha za oprost najboljim istigfarom koji glasi:»Allahume ente rabbi, la ilahe illa ente, halekteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vea’dike mesteta’tu eu’zu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike alejje ve ebu’u bi zenbi fagfir li fe innehu la jagfiruz-zunube illa ente». Najbolje vrijeme za to je sat ili pola sata prije zore.

• Redovno, svaki dan, obavljaj duha namaz, makar dva rek’ata. Poslanik, s.a.v.s, bi svaki dan obavljao po osam rek’ata duha namaza, a Ebu Hurejri je preporučio dva rek’ata. Vrijeme duha namaza je dvadeset minuta poslije izlaska Sunca i traje sve do dvadeset minuta do podnevskog namaza.

• Poslije obavljenog namaza ne propuštaj zikr, kojem nas je poučio Resul, s.a.v.s. Ne zaboravi svoju braću i sestre u dovi. Ta je dova zasigurno primljena! Za to je ova dova najbolja:”Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv!” (al-Hašr, 10. ajet).

• Pokušaj sa sobom svoditi račune, makar nekoliko minuta pred spavanje. Za dobro zahvali Allahu, a za loše budi odlučan u činjenju teobe i traženju oprosta.
• Kad ideš na posao, u školu, fakultet ili bilo koju obavezu, imaj svijest da si na Allahovom putu i da:»Allahu je najdraži onaj rob koji, kad radi neki posao, radi ga na najbolji način, odgovorno i temeljito». (Hadis).

• Nastoj da si stalno sa abdestom. Kad ga izgubiš, obnovi ga, jer to je «svijetlo na svijetlo i oružje mu’mina»! Abdest čuva samo mu’min!

• Tjelesna vježba, makar desetak minuta dnevno, insanu uliva samopouzdanje, čini ga kreativnim, lahkim i aktivnijim. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika, a u svakom je hajr»! (Muslim).

• Lezi rano i ustaj rano. To je Poslanikov sunnnet.

• Potrudi se da imaš što više dodira sa čestitim Allahovim robovima, da ih posmatraš i oponašaš u onome što rade. Njih Allah voli! «Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put. Reci: “Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu za Kur’an, on je samo pouka svjetovima.” (al-En’am, 90. ajet).

• Jasno odredi i definiši prioritete. Ne bavi se manje važnim na račun važnog. Omer, r.a, je rekao:»Allah danju ne prima djelo koje je trebalo biti urađeno noću, niti prima noću ono djelo koje je trebalo biti urađeno tokom dana, kao što ne prima nafile dok se ne obave fardovi».

• Napiši sebi pet jasnih i određenih ciljeva, realnih za sprovesti i odmah ih, bez oklijevanja i odgađanja, počni realizirati.

• Budi optimista i uvjeren da sebe možeš promijeniti nabolje. Allah kaže:» I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete uspjeti ako budete pravi vjernici». (Alu Imran, 139. ajet).

• Budi saburli, prenosi sabur i na druge, trudi se, ne poklekni, računaj na nagradu i uvijek teži ka gore. Allah kaže:» O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite! (Alu Imran, 200. ajet).

• Makar pola sata dnevno sjedi sa djecom i bračnim drugom u razgovoru, prenesi im poučnu priču, mudrost, ajet iz Kur’ana ili hadis Poslanika.

• Ne zaboravi svoju dužnost prema drugima. Posebno prema roditeljima, prema bračnom partneru, djeci, komšiji, rodbini i bližnjima, prema braći, sestrama i prijateljima. Budi dosljedan u tome.

• Čuvaj svoj pogled od harama, ne budi naporan, ciničan, podrugljiv i zajedljiv, ne uznemiravaj, ne prenosi tuđe riječi, čuvaj jezik, čuvaj stomak od harama. Sve to preporučuj porodici i drugima. Allah kaže:» Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. I ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići, sve je to ružno, Gospodaru tvome mrsko»! (al-Isra, 36. 37 i 38. ajet).

• Ne pretjeruj u spavanju. Ne spavaj više od šest sati dnevno. Sat za kajlulu (popodnevni san) i pet sati noću. Ako u snu ima bereketa, naspavat ćeš se za šest sati, a ako nema bereketa nećeš ni za deset! Ako se fizički zamoriš, nećeš uživati u ibadetu!

• Stalno se podsjećaj onoga što uništava sva uživanja – smrti! Živi na dinjaluku kao «garib» – prolaznik. Poslanik je rekao Abdullahu b. Omeru:»Na dunjaluku budi garib ili prolaznik»! Ibnu Omer bi zbog toga govorio:»Kad osvaneš ne čekaj večeri, kad omrkneš ne čekaj sabaha, od zdravlja ostavi malo za bolest i od života za smrt»!

• Ne jedi dok ne ogladniš, a kad jedeš prestani kad je najslađe! Slijedi sunnet svoga uzora koji ti kaže:»Mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni, a kad jede nikad se ne zasiti».

• Nastoj postići slijedeća svojstva i osobine, bićeš musliman/nka praktičar/rka: vitko i snažno tijelo, čist moral, razuđena misao, sposobnost za privrjeđivanje i kreaciju, čistog akideta, ispravnog ibadeta, spreman za samokontrolu, razuman korisnik vremena, pragmatičan u poslu i koristan drugome.

• Budi jednostavan i skroman, uvezuj i budi uvezan, obavješten, mobilan, nasmijan, otmen, uredan i govori djelima!

• Probaj postiti ponedjeljak, četvrtak i bijele dane u mjesecu. Kakav je to duhovni uspon?!