SURA EL-IHLAS – TREĆINA KUR’ANA

TEFSIR SURE EL-IHLAS

SURA EL-IHLAS – TREĆINA KUR’ANA

“Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”Suretu-l-Ihlas

اللّه لاَ إِلَـهَ إِلاَّ – Nema Boga osim Allaha. Ova jednostavna i kratka kur’anska rečenica provlači se kroz cijeli Kur’an i ona je osnovni moto našeg vjerovanja: – Nema Boga osim Allaha, Koji nema druga, Koji rodio nije – sina nema, Koji rođen nije i Kome niko ravan nije. Tevhid ili potvrda jedinstva Božijeg, Allaha Koji je Jedan i Jedini, najbolje se opisuje kroz četiri kratka ajeta sure El-Ihlas, kur’anskog poglavlja kojeg je vrlo lahko naučiti napamet. I doista, tu kratku suru je najlakše naučiti i teško će se naći neko ko ne zna makar suru Ihlas. A za tu suru komentatori Kur’ana su kazali da ona tumači samu sebe. Naime, sam redoslijed ove sure nudi nekoliko pitanja i odgovora u smislu:
– Ko je On (Huve)? On je Allah,
– A ko je Allah? Allah je Ehad (Jedan),
– A ko je Ehad? Ehad je Samed (Utočište svakom),
– A ko je Samed? Samed je Onaj koji nije rodio i rođen nije,
– A ko je Onaj koji nije rodio i rođen nije? To je Onaj kome niko ravan nije.
Navedeni ajeti sure Ihlas opisuju Allaha dž.š., negiraju i odbacuju politeizam-vjerovanje u više bogova, jasno podcrtavaju da Bog nema sina i da nije rođen i da niko i ništa se ne može usporediti s Njim. Ova sura je objavljena kao odgovor na pitanje koje su Poslaniku, a.s., postavili mušrici, jevreji i kršćani, a koje je glasilo: – O Muhammede, kazuj nam rodoslovlje tvoga Gospodara!

Katade, Dahhak i Mukatil o povodu objave sure Ihlas vele sljedeće: ”Grupa jevreja došla je Poslaniku, a.s., i rekla mu: – Opiši nam tvog Gospodara, jer je On Svoj opis objavio u Tevratu! Reci nam od čega je stvoren, kojoj vrsti pripada, je li stvoren od zlata, bakra ili srebra, da li jede i pije, od koga je naslijedio ovaj svijet i ko će ga od Njega naslijediti? Tada je Uzvišeni Allah objavio suru Kul huvallahu ehad.”

U drugoj predaji koja se prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., se navodi da je (kršćanska) delegacija iz Nedžrana u kojoj je bilo sedam svećenika došla Poslaniku, a.s., i rekla mu: ”O Muhammede, opiši nam svog Gospodara i od čega je On stvoren?” Muhammed, a.s., je odgovorio: ”Moj Gospodar nije stvoren ni od čega! On je jedinstven i iznad svega!” Tada je Allah objavio suru Kul huvallah.
U trećoj predaji koju prenosi Abdullah ibn Mes’ud se navodi da su kurejšije rekle Poslaniku: – Kazuj nam o rodoslovlju tvoga Gospodara!, pa je objavljena sura Ihlas.

Navedene predaje koje govore o povodima objave sure Ihlas kao odgovor kurejšijama, navode na zaključak da je sura Ihlas objavljena u Mekki, dok predaje koje govore da je sura Ihlas objavljena kao odgovor jevrejima i kršćanima, ukazuje na to da je ona objavljena u Medini. Komentatori Kur’ana su dali više odgovora na pitanje gdje je objavljena sura Ihlas, a od tih odgovora četiri mišljenja se izdvajaju a ona glase: sura Ihlas je objavljena; u Mekki, u Medini, na putu iz Mekke u Medinu, i četvrto mišljenje je da je ona objavljena i u Mekki i u Medini. Prema ovom mišljenju, sura Ihlas je objavljena dva puta: prvi put u Mekki, drugi put u Medini. Učenjaci tefsirske znanosti navode da nije ništa neobično u tome što je neki ajet ili sura objavljena dva puta. To je učinjeno iz počasti prema onome što se u tom ajetu ili suri spominje. Tako se navodi da je i Fatiha objavljena dva puta, da su sure El-Isra’ i Hud mekkanske, ali da njihovi povodi objave ukazuju na to da su one objavljene u Medini. Tako isto i povodi objave sure Ihlas ukazuju da je ona objavljena dva puta, i u Mekki i u Medini, kao odgovor kurejšijama, jevrejima i kršćanima.

Iz navedenog se uočava vrijednost ove kratke kur’anske sure, sure Ihlas. O toj suri i Poslanik, a.s., je kazao mnogo hadisa. Jedan od najčešće citiranih hadisa jeste onaj u kojem se govori da je sura Ihlas jednaka trećini Kur’ana. Taj hadis se navodi u gotovo svim vjerodostojnim zbirkama hadisa tako da je neupitna njegova vjerodostojnost. Za hadis da je sura Ihlas vrijedna trećine Kur’ana Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao da je to jedan od najpoznatijih i najautentičnijih hadisa. Zbog čega je sura Ihlas od strane Poslanika vrednovana kao trećina Kur’ana mufessiri su kazali sljedeće: – Kur’an u sebi sadrži tri tematska plana: kasas – ajeti i kazivanja o prošlim narodima, ahkam – ajeti o propisima, i tevhid – vjerovanje u Jednog Boga. Sura Ihlas cijelim svojim sadržajem se bavi tevhidom, pa je zbog toga označena kao trećina Kur’ana; drugi smatraju da je vrijednost sure Ihlas jednaka trećini Kur’ana zbog toga što ona sadrži ime Es-Samed – (Allah) Utočište svakom, jer se ovo ime ne spominje ni u jednoj drugoj suri; neki učenjaci smatraju da onaj ko prouči suru Ihlas imat će nagradu kao da je proučio trećinu Kur’ana.
Ashabi Božijeg Poslanika su često učili suru Ihlas iz čega se može zaključiti da ona ima veliku vrijednost i da je njeno učenje izuzetno dobro djelo. Navodi se predaja od Ebu Seida da je neki čovjek čuo od drugoga kako uči suru Kul huvallah, i ponavlja je. Kada je svanulo otišao je Poslaniku, a.s., i misleći da to nije nešto tako važno, spomenuo mu taj slučaj, pa mu je Poslanik, a.s., rekao: – Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, ona je ravna trećini Kur’ana. U drugom slučaju se govori kako je jedan ensarija imamio ljudima u mesdžidu Kuba’, pa bi na svakom namazu kada bi htio proučiti jednu suru, prvo bi proučio Kul huvallah, pa onda tu suru. Kada su to ispričali Poslaniku, on je upitao tog ensarija zbog čega to tako radi. Ovaj je odgovorio da voli tu suru. Poslanik je kazao: – Tvoja ljubav prema njoj uvest će te u Džennet. Također, navodi se predaja u kojoj se prenosi od Enesa ibn Malika sljedeće njegove riječi: ”Bili smo s Poslanikom na Tebuku, pa je Sunce obasjalo kao nikad do tada. Onda je melek Džibril došao Poslaniku i on ga je upitao: – Džibrile, zašto je Sunce ovoliko obasjalo kao nikada do sada? Džibril je odgovorio: – U Medini je umro Muavija ibn Muavija el-Lejsi, pa je Allah poslao 70 000 meleka da mu klanjaju dženazu. – A čime je to on zaslužio?, upita Poslanik. – On je mnogo učio Kul huvallah, noću i danju, hodajući, sjedeći i stojeći!, odgovori Džibril.”

Predaje navode da je Poslanik, a.s., svaku noć kada bi išao u postelju uvijek bi proučio Kul huvallah i dvije Kul euze, Felek i Nas, i to bi ponovio tri puta. Iz navedenog se uočava da je sunnet prije spavanja po tri puta proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, te onaj ko tako radi slijedi sunnet Pejgamberov. Također, suru Ihlas – Kul huvallah je lijepo učiti u svakoj prilici. Pored imena El-Ihlas, koje u prijevodu znači Iskrenost, ova sura ima još nekoliko imena kojima se naziva: suretul-muneffire – sura tjerateljica, jer šejtan bježi kada se ona uči; suretul-muhdar – sura prisustva, jer meleki prisustvuju njenom učenju i slušaju; suretun-nedžat – sura spasiteljica, jer na ovom svijetu spašava od kufra-nevjerništva a na drugom od vatre džehennemske; suretun-nur – sura svjetla, jer ona osvjetljava ljudsko srce. Poslanik, a.s., je u jednom hadisu kazao: ”Sve ima svoje svjetlo, a svjetlo Kur’ana je Kul huvallahu ehad.”

Iz svega kazanog lahko je zaključiti da sura Ihlas ima veliku vrijednost i da za njeno učenje, onome ko je uči, slijedi veliki sevap.

Literatura:

– Dr. Almir Fatić, Sura El-Ihlas: trećina Kur’ana, Takvim za 2011. god., str. 17.