Ramazanske Dove

Prvi dan
Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me u iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svijetova, i pomiluj me u ovom danu o Pomilovatelju griješnih.

Hadis: Rekao je Poslanik, Alejhisselam: Allah Uzvišeni je rekao: Sve što čovjek uradi to je njegovo, osim posta, on je Moj i Ja Sam njegova nagrada, i post je štit vjernikov na Sudnjem danu.

Drugi dan
Allahu moj, učini me ovog dana bliskim zadovoljstvu Tvome, udalji me u njemu od srdžbe i osvete Svoje, pomozi me u učenju ajeta Tvojih, tako Ti milosti o Najmilostiviji od milostivih.

Hadis: Poslanika Alejhisselam:Kada (ummet) prekrši ugovor, Allah Dzelle Sanuhu ć

Treći dan
Allahu moj, opskrbi me u ovome danu razumom i budnošću, a udalji me od gluposti i ispraznosti, i učini mi udjela u svim dobrima koja spustaš na robove Svoje, tako Ti Tvoje velikodušnosti, o najdarežljiviji od darežljivih.

Hadis: Poslanika Alejhisselam: Dovoljna je mahana čovjeku da vidi nedostatak kod drugih a da ga kod sebe ne vidi, i da druge kori zbog nečega od čega sam nije u stanju da se prođe, i da zamara onoga s kim sjedi nečim što ga ne interesuje.

Četvrti dan
Allahu moj, ojačaj me u ovome danu u izvršenju Tvojih naredbi i opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i uspjehom zahvale na Tvoja davanja tako Ti plemenitosti Tvoje i tako Ti Tvojeg čuvanja, čuvaj me u njemu o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije, Allah, Dzelle Sanuhu, će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.

Peti dan
Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji oprost traže, i učini me od dobrih i poslušnih robova Svojih, i učini me od Tvojih evlija bliskih tako Ti Tvoje blagosti o Najmilostiviji od milostivih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ne tragajte za mahanama vjernika, zaista ko traži nedostatke vjernicima Allah Dzelle Sanuhu traži njegove nedostatke, a čije mahane bude Allah Dzelle Sanuhu tražio obrukat će ga pa makar se nalazio i u svojoj kući.

Šesti dan
Allahu moj, ne ponizi me u njemu griješenjem prema Tebi, i ne udari me bičem osvete, udalji povode srdžbe Tvoje, tako Ti dobrote o Ti koji si krajnja želja onih koji žele.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ko grdi svoga brata zbog grijeha od kojeg se pokajao, neće umrijeti a da ne počini isti taj grijeh.

Sedmi dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu u postu i ibadetu, i udalji me od poniženja i grijeha, i opskrbi me u njemu neprestanim spominjanjem Tvojim, tako Ti Tvoje pomoći o Uputitelju zalutalih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ukoliko te brat vjernik grdi zbog onoga što zna o tebi, ne grdi ga u vezi onoga što znaš o njemu, tako ćeš ti imati nagradu a on grijeh.

Osmi dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu u samilosti prema siročadima, i na dijeljenje hrane sirotima, i na nazivanje selama Tvojim robovima, i na druženje sa plemenitim, o utočištu onih koji ga žele.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ko prevari brata muslimana uskratit će mu Allah, Dzelle Sanuhu, blagodati opskrbe, upropastit će mu život i prepustit će ga samome sebi.

Deveti dan

Hadis Poslanika Alejhisselam: Da li da vas obavijestim o najsnažnijem među vama? To je onaj koji vlada samim sobom prilikom srdžbe.

Deseti dan
Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji se uzdaju u Tebe, i od pobjednika kod Tebe, i od Tebi bliskih, tako Ti Tvoje dobrote, o Svrho tražitelja.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato neka svako od vas pazi ko će mu biti prijatelj.

Jedanaesti dan
Allahu moj, omili mi u ovome danu dobročinstvo, a udalji me od grijeha i nepravde, i zabrani spram mene Svoju srdžbu i vatru uz pomoć Tvoju, o Pomagaču tražiteljima pomoći.

Hadis: Kada je Poslaniku, Alejhisselam, Uzvišeni rekao “Tvoj će ummet ubrzo upasti u smutnju.” Upitaše ga: Šta je izlaz iz nje? On reče: Časna knjiga Božija, jer laž joj ne prilazi ni sprijeda ni straga, spuštena je od Mudrog, Hvaljenog. Ko god traži znanje mimo Kur’ana Allah će ga odvesti u zabludu.

Dvanaesti dan
Allahu moj, ukrasi me u ovom danu odjećom čednosti, i ogrni me odjećom zadovoljstva i dovoljnosti, učini me u njemu pravednim i nepristrasnim, učini me sigurnim od onoga od čega imam strah, tako Ti Tvoje nepogrješivosti o čuvatelju uplašenih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ti učiš Kur’an do trenutka kada te sprječava (od grijeha), kada te ne spriječi, dakle nisi ga ni učio.

Trinaesti dan
Allahu moj, očisti me u ovome danu od niskosti, i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe i pospješi me na Bogobojaznost i druženje sa dobrima, tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Rekao je Allah, s.v.t.: Ko nije zadovoljan Mojim određenjem i ko ne vjeruje u Moju sudbinu, pa neka traži drugog boga.

Četrnaesti dan
Allahu moj, ne kazni moje posrtaje u ovom danu, i pomozi mi da činim manje grijeha i grešaka, i ne izloži me nevoljama i štetama, tako Ti Tvoje veličanstvenosti, o Potpomagatelju predanika.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Najveća mudrost, nakon vjerovanja jeste naklonost prema ljudima i činjenje dobročinstva i dobrim i lošim ljudima.

Petnaesti dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu na pokoravanje poniznih, i proširi mi grudi za pokajanje skrušenih, o Spokojstvu uplašenih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ko ne prihvati izvinjenje bez obzira da li je ono opravdano ili ne, neće biti kod mene pored izvora Havda na Sudnjem danu. Također, je rekao: Čuvaj se onoga zbog čega se moraš izvinjavati, jer u tome je skriveni širk.

Šesnaesti dan
Allahu moj, učini me prijateljem dobrih, a odvoji me od loših, i odredi me Svojom milošću u vječnu kuću, tako Ti Tvoje Božanstvenosti, o Gospodaru svijetova.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Čini dobro i onome koji ga zaslužuje i onome koji ga ne zaslužuje, ukoliko ga učiniš onome ko ga ne zaslužuje, znaj da ga ti zaslužuješ.

Sedamnaesti dan
Allahu moj, uputi me u ovom danu na činjenje dobra, i ispuni mi u njemu potrebe i želje, o Ti Koji nemaš potrebu za molbom i objašnjenjima, o Znalče onoga što je u grudima stanovnika svijetova, i blagoslovi Muhammeda i njegovu Časnu porodicu.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Za tebe nema dobra u druženju sa čovjekom koji ti ne želi ono što želi sebi.[18] Najbolji je prijatelj onaj koji se malo protivi i puno se slaže.

Osamnaesti dan
Allahu moj, učini me svjesnim blagodati prilikom zore, i osvjetli srce moje svjetlošću mjeseca Ramazana, o Osvjetlitelju srca onih koji su Te spoznali.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.

Devetnaesti dan
Allahu moj, udjeli mi ovoga dana puno njegovih blagodati, i olakšaj mi put sticanja dobara, i ne liši me u njemu primanja njegovih dobara, o upućivaču prema istini jasnoj.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Ušao je čovjek u Džennet zahvaljujući tome što je sklonio trnovitu granu sa puta kojim prolaze vjernici.

Dvadeseti dan
Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur’ana, o Ti Koji spustaš spokoj na srca vjernika.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Mrzak je Allahu Dzelle Sanuhu slabi vjernik koji nema vjere. Upitaše ga: “Koji vjernik nema vjere?” Reče: Onaj koji ne sprječava činjenje loših djela.

Dvadesetprvi dan
Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika koji se ne druži s ljudima i ne podnosi njihova uznemiravanja.

Dvadesetdrugi dan
Allahu moj, otvori mi u ovom danu vrata Tvoga izobilja, i spusti na mene Tvoje blagodati, i pomozi me u stizanju do Tvojeg zadovoljstva, i naseli me usred Dženneta, o Odazivatelju na poziv uznemirenih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Uljepšaj ponašanje s onim s kojim se družiš bit ćeš musliman.

Dvadesetreći dan
Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i nedostataka, a srce mi oplemeni istinskom Bogobojaznošću, o Ti Koji prelaziš preko propusta griješničkih.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Čovjek koji je pristrasan ili su za njim pristrasni odvezao je uzicu vjerovanja sa svoga vrata.

Dvadesetčetvrti dan
Allahu moj, tražim u ovom danu ono što će Te zadovoljiti, a utječem Ti se od onoga što će Te uvrijediti, i podari mi uspjeh da Ti se pokoravam, i da ne budem jogunast, o Udjelitelju onima koji traže.

Hadis: Poslanik, Alejhisselam,kaže: Ukazivanje prijateljstva i naklonosti prema ljudima, nakon vjere u Allaha Dzelle Sanuhu je još jedan pokazatelj razuma.

Dvadesetpeti dan
Allahu moj, učini me ovoga dana ljubiteljem prijatelja a dušmaninom neprijatelja Tvojih, i učini me sljedbenikom staze Dočetku poslanika Tvojih, o Čuvaru poslaničkih srca.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Nije od nas ko poziva fanatizmu, nije od nas ko ratuje zbog fanatizma i nije od nas ko umre u fanatizmu.

Dvadesetšesti dan
Allahu moj, učini mi ovoga dana trud hvale vrijednim, grijehe oproštenim, djela prihvaćenim, nedostatke pokrivenim, o Ti koji najbolje čuješ od onih koji čuju.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Svako ko voli da ga ljudi dvore dok on sjedi, mjesto mu je u Džehennemu.

Dvadesetsedmi dan
Allahu moj, opskrbi me danas vrijednošću Noći Kadra, i preobrati moje teškoće u lahkoće, primi moju ispriku i oprosti mi grijehe, o Milostivi prema robovima dobrim.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Želite li da vas obavjestim o nečemu što je po stepenu iznad posta, namaz i zekata? Izmirivanje među ljudima koji su u neslozi. Zaista razdor među ljudima upropaštava.

Dvadesetosmi dan
Allahu moj, učini me uspješnim u vršenju dobrovoljnih poslova, i počasti me ispunjenjem mojih traženja, i učini me danas od Tebi bliskih, o Ti kojeg navaljivanje upornih ne čini zaokupljenim.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Najomiljenije djelo kod Uzvišenog Allaha Dzelle Sanuhu jeste da obraduješ vjernika, da mu utoliš glad ili odagnaš od njega žalost.

Dvadesetdeveti dan
Allahu moj, obaspi me ovoga dana milošću, opskrbi me uspjehom i negriješenjem i čistoćom srca od tmina zabluda i klevetanja, o Milostivi za robove Svoje, vjernike.

Hadis Poslanika Alejhisselam: Kod koga se ne nađu tri svojstva djela mu nisu potpuna: pobožnost koja ga čuva od neposlušnosti Allahu Dzelle Sanuhu, tolerantnost prema ljudima i blagost kojom odbija neznanje neznalice (tj. njegovo loše postupanje).

Trideseti dan
Allahu moj, nagradi danas moj post Tvojim primanjem, i zadovoljstvom Tebe i Poslanika, učvršćenih ogranaka načelima njegovim, tako Ti Muhammeda, (ص), i njegove čiste Čeljadi, i hvala Allahu Gospodaru svijetova.

Hadis Poslanika Alejhisselam :Uzvišeni Allah Dzelle Sanuhu voli da kada nešto radite da u tome budete temeljiti. ‏Allahu moj, učini mi udio u Tvojoj opsežnoj milosti, i uputi me u ovom danu Svojim dokazima jasnim, i održi me na putu na kojem je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje naklonosti o željo onih koji čeznu.